• nl
  • en
NCDD afbeelding

Beleid en strategie

 De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is in 2008 door vier partijen opgericht om een infrastructuur te (helpen) realiseren voor duurzame toegankelijkheid van digitale objecten die in het publieke domein beheerd en ontsloten worden. Onder ‘infrastructuur’ verstaan wij een landelijk dekkend netwerk van voorzieningen: afspraken over collectievorming, opslagfaciliteiten, software, hardware, kennis over preservering, opleidingen, menskracht, kwaliteitsbeheer en financiering. In 2009 voerde de NCDD een landelijke verkenning uit met als titel Toekomst voor ons digitaal geheugen (PDF). Op basis van deze verkenning werd in 2010 een vervolgrapport geschreven waarin een strategische agenda 2010-2013 (PDF) voor duurzame toegang werd geformuleerd, met als kern ‘samenwerking’ om de missie te bereiken: samen bouwen aan de toekomst van ons digitaal geheugen.

Missie

De NCDD wil als nationale coalitie een gedistribueerd maar samenhangend landelijk netwerk realiseren waarin uiteindelijk voor alle relevante digitale gegevens van de publieke sector een plek zal zijn. Hiervoor moeten niet alleen opslagfaciliteiten beschikbaar zijn, maar vooral ook kennis en menskracht om het beheer goed vorm te kunnen geven. Ook moeten goede afspraken worden gemaakt over de verantwoordelijkheden; wat instellingen zelf moeten doen en welke taken ze in samenwerkingsverbanden vorm kunnen geven.

Visie

Domeinoverstijgende samenwerking en afstemming zijn de sleutelbegrippen voor het realiseren van een kwalitatief hoogwaardig, effectief en efficiënt beheer van digitale informatie. De NCDD-partners brengen die samenwerking nu op een hoger plan door over de hele breedte van het publieke domein te zoeken naar de beste oplossingen. Daarbij nemen we uitdrukkelijk de belangen mee van kleinere organisaties die niet in staat zijn op eigen kracht betrouwbaar digitaal beheer tot stand te brengen, omdat zij de benodigde technische voorzieningen, organisatie en het benodigde kennisniveau missen.

Kernthema’s

De NCDD heeft vier kernthema’s benoemd:

  1. Kennisdeling
  2. Infrastructuur voor lange termijn beheer van digitale informatie en kwaliteitsbeheer
  3. Afstemming collectiebeleid
  4. Kostenbeheersing

De NCDD-partners werken aan deze thema’s door het uitvoeren van gezamenlijke projecten. De projectteams bestaan uit experts van verschillende organisaties (coalitieleden, maar ook andere collectiebeherende instellingen), met een projectleider vanuit een van de NCDD-partners. Zo bundelen we onze krachten en expertise voor gezamenlijke oplossingen en kennisvergroting.

Concrete activiteiten

In het NCDD-programmaplan 2013-2018 (PDF) beschrijven we hoe we de strategische agenda van de NCDD omzetten in concrete activiteiten. De jaarplannen worden gebaseerd op dit programmaplan. Voor 2016 zijn de belangrijkste ijkpunten van de NCDD:

  1. Het uitvoeren van de projecten in het werkpakket Digitaal Erfgoed Houdbaar, onderdeel van het werkprogramma van het Netwerk Digitaal Erfgoed,
  2. Het uitdiepen van de platformfunctie van de NCDD via concrete activiteiten op het gebied van kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in netwerkverband en in samenwerking met de coalitiepartners,
  3. Het actualiseren van de visie van de NCDD op digitale duurzaamheid in Nederland en het bepalen van de rol en positie van de NCDD hierin vanaf 2017.

Beleidsdocumenten op een rij
Top